Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
partners01_1080
partners02_1080
partners03_1080
partners04_1080
partners05_1080
partners06_1080
previous arrow
next arrow

เครือข่ายความร่วมมือทั่วโลก

โรโบติกส์ แค๊ทส์ จับมือร่วมกับองค์กรพันธมิตรเครือข่ายทั่วโลก เพื่อเป็นจุดบริการการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เราพัฒนาและออกแบบระบบตรวจหาไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับระบบที่แตกต่างทั่วโลก พร้อมบริการการฝึกอบรมการใช้งานระบบและบริการหลังการขายที่ต่อเนื่อง 

พันธมิตรของเรามีประสพการณ์อย่างช่ำชองทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการไฟป่า ด้านการจัดการป่าไม้ ด้านการเกษตรกรรมอัจฉริยะ ด้านเมืองอัจฉริยะ และด้านการสื่อสาร เราร่วมมือกันปกป้องโลกที่สวยงามของเราให้อยู่ยั่งยืนงดงามตลอดไป

 

Global Partner Network
ติดต่อเรา

โรโบติกส์ แค๊ทส์ เปิดกว้างสำหรับพันธมิตรใหม่ๆเสมอ ถ้าคุณมีความต้องการบรรเทาผลกระทบความเสียหายและความเสี่ยงจากไฟป่า ต้องการป้องกันรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่ใช้งานอยู่ ควบคู่ไปกับระบบ IoT หรือขยายธุรกิจของคุณไปตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรา กรุณาติดต่อเรา 

กรุณาบอกเราเกี่ยวกับคุณโดยการกรอกข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างนี้